Ogłoszenie – Przetarg Skierniewicka

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
DOLCAN PLUS S. A. W UPADŁOŚCI

Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

 

ogłasza przetarg na sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości nieruchomości oraz udziałów w prawie własności nieruchomości posadowionym na terenie nieruchomości gruntowej przy ul. Skierniewickiej 14 w Warszawie, stanowiącej działki ewidencyjne nr 7 i 9/1 z obrębu ewidencyjnego 6-04-05,wg specyfikacji umieszonej w Obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronach internetowych.

 

Cena wywoławcza 7.274.000,00 zł brutto (słownie: siedem milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych, 00/100), w tym VAT.

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży i jego wycena zawarte jest w Operatach szacunkowych, które znajdują się w aktach postępowania sądowego oraz w biurze syndyka przy ul. Grzybowskiej 80/82 w Warszawie.

Zestawienie przedmiotów sprzedaży dostępne tutaj.

Regulamin Przetargu dostępny tutaj.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 14 lutego 2019 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt X GUp 510/17.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lutego 2019 r. w gmachu Sądu o godz. 09.30, sala nr 14.

Informacji na temat przetargu oraz udostępnia operaty szacunkowe po uprzednim umówieniu spotkania udziela biuro syndyka mailem: dolcanplusupadlosc@gmail.com

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 730.000,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego Komisarza i oferentów.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.